Anlegg og stell av blomstereng

ANLEGG OG STELL AV BLOMSTERENG.

Såing med grasfrø.

Valg av område og markberedning.

De aller fleste områdene er egnet for en eller annen type blomstereng.  Jorden må ikke være for næringsrik og må ha en pH over 5.0. Hvis jorda er svært næringsrik må en prøve og utarme denne. Dette kan gjøres ved å fjerne matjordlaget eller blande inn sand eller annen næringssvak masse. Området må være fritt for flerårig ugras. Dette kan fjernes ved:

  ‑ Gjentatte fresinger eller harvinger.

 ‑ Handluking.

 ‑ Sprøyting med Roundup, Avanse e.l.

Arealet skal normalt ikke gjødsles ved anlegg eller senere, men hvis jorden er ekstrem næringsfattig bør det tilføres litt gjødsel ved anlegg.  I 1. og 2. året etter anlegg kan det også tilføres litt gjødsel, hvis man ser at urtene lider av næringsmangel.

 Såmengder og såteknikk.

Vi anbefaler å bruke 5 kg pr. daa av  blandingen. For å få spredd denne mengden jevnt, kan man blande frøet med sand, sagflis eller kli. En får da en større mengde å spre ut og man vil se hvor det er sådd .  Det er viktig å røre om i blandingen før man sår den ut.

Såing kan utføres så snart jorda er egnet for det om våren, og fram til ca 15. august.

Pass på at frøet ikke havner for djupt, og moll det forsiktig ned med jernrive e.l..

Årlig stell.

Første året etter såing ser man normalt ikke mye til de utsådde urtene men derimot en del ugras.  Hvis dette ugras er flerårig og blir stort av vekst, bør man prøve å luke det ut.  Ett og toårig ugras bør slås før de greier å sette frø.  Til dette kan enn bruke ljå, slåmaskin e.l..

Noen urter vil etablere seg raskt og være dominerende til å begynne med.  Dette vil senere jevne seg ut, og andre urter vil bli mere synlig.  Noen urter vil ha 2 til 3 år på å etablere seg.

Den årlige slåtten bør utføres om høsten  når de fleste urtene har blomstret ferdig. Etter slåtten skal høyet ligge på bakken og tørke slik at frøene faller ut.  Senere kan høyet samles sammen og fjernes fra området.  Slåtten bør slås med ljå eller slåmaskin.